Veřená zakázka

Palivové karty pro odběr pohonných hmot na rok 2021 - 2025

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Energie
Energie ->  Pohonné hmoty
CPV kódy:
30163100-0 - Karty pro odběr pohonných hmot
Popis:

Požadujeme: - 2 kusy palivových karet - denní limit: 30 000,- Kč, - měsíční limit: 50 000,- Kč, - akceptace karet minimálně u tří společností zastoupených v celé ČR, - bez poplatku: vedení účtu, použití karet nezávisle na četnosti použití, - provozování, vlastnictví karet bez nutnosti finančního zajištění (nemohou být placeny zálohové platby), - alfanumerické rozlišení každé karty, - přiřazení karty na konkrétní nákladové středisko, - rozlišení karet pořadovým číslem, např. VZ 6848 30/1, VZ 6848 30/2 atd., nebo karta č. 1, karta č. 2 apod., - zabezpečení PIN kódem, - fakturace pouze 1x měsíčně, vždy po uzavřeném měsíci, - vystavení daňového dokladu s podrobným rozpisem použitých karet (množství odebraných litrů, cena v Kč za každou jednotlivou kartu), - platba faktur pouze převodem z účtu, S vítěznou firmou bude uzavřena smlouva na 48 kalendářních měsíců. Je nutné vyplnit přiloženou tabulku. Návrh smlouvy je přiložen, nutno stáhnout, doplnit razítkem a požadovanými údaji, vložit podepsaný zpět osobou oprávněnou jednat (v případě jiné osoby, než osoby oprávněné jednat mohou smlouvu podepsat na základě zmocnění(plné moci) potvrzené osobou oprávněnou jednat, které je oprávnění vydáno.) V případě, že zhotovitel nesplní veškeré požadavky a nevloží požadované přílohy (podepsaný a vyplněný návrh smlouvy a vyplněná tabulka) bude z veřejné zakázky vyřazen. Vyhodnocení výběrové řízení proběhne do 31. 3. 2021, z důvodu možnosti ověření ceny v čase a místě obvyklé při obdržení pouze jedné nabídky. Doba plnění: 1. 5. 2021 – 30. 4. 2025 Místo plnění: VZ 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad Nisou Požadujeme doložit: - Výpis z obchodní rejstříku nebo jiné podobné evidence ne starší než 3 měsíce - Seznam čerpacích stanic – čerpacích stanic zastoupených v celé ČR, na kterých budou karty akceptovány Platební a fakturační podmínky Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) činí 30 dní od doručení kupujícímu. Faktura bude vystavována 1 měsíčně dle skutečného čerpání a odběrateli bude zaslána nejpozději do 10 dne měsíce. Faktura musí obsahovat zejména: a) označení dokladu daňový doklad, b) číslo objednávky, c) den vystavení, datum zdanitelného plnění a datum splatnosti faktury, d) IČ a DIČ smluvních stran, e) cenu za dílo celkem v Kč včetně DPH, f) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno, g) počet příloh a razítko s podpisem zhotovitele. Faktura bude zhotovitelem zaslána na doručovací adresu: VZ 6848 Chotyně, 463 34 Hrádek nad Nisou. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím lhůty její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené faktuře objednatel musí označit důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednavateli do 5 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury zhotoviteli. Hodnocení: - hodnocení zakázky bude dle ekonomické výhodnosti, kdy v celkovém součtu je možno získat 100 bodů, z toho 30 bodů za výši poplatku (čím nižší cena, tím více bodů), 55 bodů za celkový počet nasmlouvaných čerpacích stanic po celé ČR, u kterých lze na palivové karty čerpat PHM a provozní kapaliny a 15 bodů za počet nasmlouvaných čerpacích stanic v Libereckém kraji. Čím vyšší počet čerpacích stanic, tím vyšší počet bodů. Vítěznou se stává nabídka, která v celkovém součtu dosáhne nejvíce bodů, při současném splnění všech našich požadavků. Práva zadavatele Zadavatel si vyhrazuje právo: - výběrové řízení zrušit do doby uzavření smluvního vztahu - nevracet podané nabídky - neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast ve výběrovém řízení - upřesnit konečné znění smlouvy po formální stránce před podpisem smlouvy s vybraným uchazečem.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    22.03.2021