Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

MODERNIZACE PŘESTUPNÍ ZASTÁVKY NA MARIÁNSKÉM NÁMĚSTÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE - ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a PDPS, provedení veškeré potřebné inženýrské činnosti, včetně zpracování plánu KBOZP. Součástí předmětu VZ je zároveň zabezpečení DIO včetně projednání, všech potřebných vstupních podkladů (vyjádření správců sítí, geodetické zaměření zájmového území, inženýrskogeologický průzkum apod.), zajištění vydání příslušných rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby (územní rozhodnutí – dále jen ÚR, stavební povolení – dále jen SP, a to včetně majetkoprávního vypořádání) a dále veškeré další průzkumy a zaměření, které projektant předpokládá na základě svých odborných zkušeností. Konkrétně se jedná o návrh rekonstrukce zálivové zastávky (systém prefabrikovaných dílců). Zastávka je určena pro vozidla MHD a silniční linkové osobní dopravy. Součástí PD bude také rekonstrukce přilehlých ploch – chodníků (nástupišť), a vybavení zastávky – nové přístřešky, lavičky, mobiliář a zastřešené kolostavy. Budou zde osazeny nové informační panely pro cestující. A to dle studie „Modernizace přestupní zastávky na Mariánském náměstí, České Budějovice“, kterou v červnu 2019 zpracoval ATELIÉR DoPI, s.r.o. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby): • musí být zpracován tak, aby položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu, • v případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a vysvětlit, jak byla cena stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu, • bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí samostatné rozpočty, bude předložen v PDF a v elektronické podobě výstupu z rozpočtového softwaru ve smyslu vyhlášky č. 169/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (oceněná a neoceněná verze). Pokud je možné u této stavby, na základě domluvy s příslušným obecným stavebním úřadem, provést společné územní a stavební řízení, bude tomu přizpůsobena skladba projektové dokumentace dle novely vyhlášky č 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené právními předpisy a podmínky pro projektovou činnost ve výstavbě, zejména obsahové náležitosti a podmínky stanovené v § 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); • bude splňovat obsahové náležitosti stanovené prováděcími předpisy stanovené vyhláškou č. 503/2006 Sb., č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění; • bude navržena v souladu s ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. a) výkon autorského dozoru, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude realizována. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odst. 4 stavebníkovi, který financuje stavbu z veřejného rozpočtu, povinnost zajistit autorský dozor na provádění stavby. Autorský dozor zhotovitele bude vykonáván průběžně po celou dobu stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje, a v potřebném rozsahu v závislosti na průběhu výstavby a postupu stavebních činností. b) kontroly rozpočtu účastníka/účastníků ve výběrovém řízení na zhotovení stavby, pro kterou byla PD zpracována.

Druh zadávacího řízení:
Dynamický nákupní systém
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 30.09.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 11.10.2019 (09:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.