Veřená zakázka

Instalace kogenerační jednotky v kotelně Hrabinská, Český Těšín

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Technologie, stroje, přístroje a elektronika
Technologie, stroje, přístroje a elektronika ->  Technologie, stroje a přístroje
CPV kódy:
31121200-2 - Generátorová soustrojí se zážehovými motory
Popis:

Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka, montáž, instalace a zprovoznění zařízení 1 ks kogenerační jednotky (dále jen „KJ“) pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla o jmenovitém elektrickém výkonu v rozpětí 995-999 kW a tepelném výkonu cca 1215 kW včetně souvisejících stavebních úprav (dílo). Tam, kde je uvedeno „předmět veřejné zakázky“ se myslí v zadávací dokumentaci „předmět sektorové veřejné zakázky“. Provádění díla bude probíhat v prostorách stávajícího objektu plynové kotelny na sídlišti Hrabinská a ve venkovních prostorách v areálu společnosti Teplo Těšín a.s., Hornická 2070/14, 737 01 Český Těšín, která má plynovou kotelnu ve správě. Plnění předmětu sektorové veřejné zakázky proběhne na pozemcích p.č. 3044/7 a 3044/4 v katastrálním území Český Těšín. Vlastníkem pozemků je Město Český Těšín. Tepelný výkon KJ bude vyveden do systému CZT napojeného na plynovou kotelnu. Elektrický výkon bude částečně spotřebován v kotelně, přebytek bude vyveden do distribuční soustavy ČEZ Distribuce, a.s. prostřednictvím nové trafostanice 22/0,4 kV umístěné v prostorách stávajícího objektu plynové kotelny. Podrobný rozsah předmětu sektorové veřejné zakázky dle tohoto odstavce 1 a podmínky dodání a výkonu činností (služeb) je uveden v přílohách zadávací dokumentace, které jsou podkladem pro zpracování nabídky. Předmět veřejné zakázky - dílo - bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro výběr dodavatele (příloha č. 5 zadávací dokumentace), včetně soupisů dodávek, stavebních prací a služeb s výkazem výměr (příloha č. 1 návrhu smlouvy o dílo ) zpracovanou firmou VAE a.s., IČO 646 10 144, Kalusova 968/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, (dále jen „projekt“) a Společným povolením ze dne 9. června 2021 vydaným Městským úřadem Českým Těšín, č.j. MUCT/28363/2021, č. sp. SPIS/6023/2021/Výst/Kra.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    06.09.2022