Veřená zakázka

Doplnění závor na přejezdu v km 29,527 (P6895) a výstavba PZS na přejezdu v km 29,007 (P6894) trati Žďárec u Skutče - Svitavy

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
CPV kódy:
45000000-7 - Stavební práce
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.
Veřejná zakázka je zadávána podle požadavků a podmínek stanovených směrnicí SŽ SM53 Směrnice o zadávání veřejných zakázek, která je vnitřním předpisem zadavatele a upravuje postupy při aplikaci ZZVZ v podmínkách Správy železnic, státní organizace.
Předmětem VZ je zpracování Projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) a projektové Dokumentace pro provádění stavby (PDPS) včetně výkonu dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
Zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále také „StZ“), včetně všech vyžadovaných podkladů, jejímž výsledkem bude vydání povolení záměru (povolení stavby nebo zařízení) (správní poplatek za řízení uhradí Objednatel). Zhotovitel bude spolupracovat při vydání příslušných rozhodnutí do nabytí jejich právní moci.
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, případně i Zvláštních technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    14.02.2024