Veřená zakázka

Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)_stavební dozor

Druh zadávacího řízení:
Jiná zakázka
Lokalita:
Celá Česká republika
Kategorie:
Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti
CPV kódy:
71315400-3 - Stavební dozor
Popis:

Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem VZ je výkon stavebního dozoru (asistenta správce stavby) v profesi zabezpečovací a sdělovací zařízení při realizaci stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“, zhotovitel bude zároveň doplňovat pracovní tým objednatele.
Cílem je vykonávat činnost a zabezpečovat výkon práv a povinností stavebního dozoru a asistenta správce stavby, stanovených Smlouvou v rozsahu:
- provádět kontrolu dodržování podmínek správních rozhodnutí a smluv vztahujících se ke Stavbě po celou dobu výstavby,
- pořizovat vlastní fotodokumentaci a další doklady o průběhu realizace Díla,
- zajišťovat administrativní vedení projektu (stavby), tj. zejména evidenci a archivaci zápisů, dokladů a dokumentace Stavebního dozoru, včetně fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů
- shromažďovat, evidovat, kontrolovat a archivovat doklady a dokumentaci Zhotovitele (certifikáty, atesty, protokoly) i ostatních subjektů, se zvláštním zřetelem na podklady k přejímacímu řízení, zkušebnímu provozu a kolaudaci Stavby v souladu s požadavky Smlouvy, právních a technických předpisů,
- účastnit se výrobních výborů a všech jednání ve věci technického řešení stavby a dokumentace,
- upozorňovat na zjištěné nedostatky a navrhovat Správci stavby nápravná opatření,
- kontrolovat řádné vedení stavebních deníků, potvrzovat je a provádět do nich potřebné záznamy,
- odsouhlasovat a potvrzovat rozsah skutečně provedených prací, odsouhlasovat a potvrzovat zjišťovací protokoly o provedených pracích předložených Zhotovitelem,
- přebírat, kontrolovat a připomínkovat žádosti Zhotovitele o schválení Podzhotovitelů a materiálů a doporučovat Správci stavby příslušná stanoviska,
- kontrolovat a připomínkovat změny během výstavby (ZBV),
- podepisovat přílohu ZBV „Zápis o projednaní ocenění soupisu prací a Stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)“,
- informovat strany o zahájení přejímek,
- 1x měsíčně předložit „Měsíční zpráva o realizaci stavby“.

CPV: 71311230-2 Poradenství v oblasti stavebního inženýrství – železniční stavitelství.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

warning
Upozornění: pro zobrazení zadávacích podmínek se registrujte ZDARMA nebo se přihlašte.

    Termíny:

  • calendar_today 
    Lhůta pro podání nabídek do:
    24.11.2021