Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

VD Květoňov - patní dren


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Vybudování patní drenáže
Stavba je členěna na 1 stavební objekt:
SO 01: Patní drenáž bude vybudována v levé části podhrází a levé části vzdušní paty tělesa hráze VD Květoňov. Patní drenáž se bude skládat ze dvou nezávislých větví zaústěných do vodního toku Kamenice. Hlavním účelem drenáže bude odvádění průsakových a případných svahových vod do vodoteče.
Drén D1 bude veden ve vzdušním zavázání tělesa hráze, podél vzdušní paty tělesa hráze a podél sdruženého objektu k vodoteči. Drén D2 bude veden přibližně 9,0 m od vzdušní paty hráze směrem k vývaru sdruženého objektu a dále pak podél sdruženého objektu k vodoteči.
Jímací úsek patních drenáží je navržen z perforovaného potrubí a úsek, který není určen pro jímání vody z potrubí neperforovaného. Jímací úseky patního drénu byly navrženy z perforovaného potrubí
a dvojitého filtru, který byl navržen na základě odebraných vzorků zemin v podhrází v rámci IGP. Vnější filtr drenáže byl navržen z kameniva frakce 2/4 mm a vnitřní filtr byl navržen z kameniva frakce 4/8 mm. Perforace potrubí je provedena v úseči 220°. Zbylá zemina bude použita jako přitěžovací přísyp vzdušního svahu VD.
Na obou trasách patní drenáže jsou umístěny plastové šachty (ve výškových a směrových lomech). Na trase drenáže D1 je umístěno 7 ks šachet a na trase drenáže D2 jsou 3 ks šachet. Patní drenáže jsou zaústěny do vodoteče za sdruženým objektem VD Květoňov
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace a výkazu výměr akce „VD Květoňov – SO 01 Patní drén“
Projektovou dokumentaci vypracovala projektová kancelář- VODNÍ DÍLA – TBD a.s. Hybernská 40, 110 00 Praha 1, Zodpovědný projektant: Ing. Pavel Pána (ČKAIT – 0102406)
Veškeré doklady ke stavbě viz „E. Dokladová část“ v PD.
K předmětné akci byly vydány následující dokumenty:
MěÚ Kaplice, Nemá námitek s provedeních Udržovacích prací ze dne 12.3.2019 č.j. MěÚK/06006/2019/02

Zhotovitel je povinen dodržet a zajistit veškeré případné podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádřeních a souhlasech vlastníků a nájemců dotčených pozemků stavbou.

Místo plnění: k.ú. Mostky

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 29.04.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.