Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Stavební úpravy ulice Souběžná v Klášterci nad Ohří


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je :
* rekonstrukce povrchů komunikace (živičné) a vybudování podélného parkovacího stání (dlážděného) na pravé straně jednosměrné komunikace. U komunikace se jedná zejména o tyto práce: odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 11cm, vytrhání silničních obrub, odstranění stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 41cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (45 MPa), budou osazeny silniční obruby. Konstrukční vrstvy budou provedeny v tomto složení: 15cm štěrkodrť frakce 0-63 (70 MPa), 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (100 MPa), podkladní vrstva asf. beton ACP 16 v tl. 7cm, obrusná vrstva asf. beton ACO 11 v tl. 4cm. U parkoviště se jedná zejména o tyto práce: odfrézování asfaltových vrstev v tl. do 7cm, vytrhání silničních obrub, odstranění stávajících konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 25cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (45 MPa), budou osazeny silniční obruby. Konstrukční vrstvy budou provedeny v tomto složení: 15cm štěrkodrť frakce 0-63 (70 MPa), 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (100 MPa), kladecí vrstva v tl. 40mm z lomové výsivky, betonová dlažba v tl. 80mm.* obnova povrchů chodníků včetně vybudování nového místa pro přecházení a nasvícení stávajícího přechodu pro chodce. U chodníků se jedná zejména o tyto práce: odstranění betonové dlažby osazené do lože z kameniva drceného, vybourání asfaltového povrchu, odstranění konstrukčních vrstev na úroveň pláně 0 – 25cm, zemní pláň bude upravena a zhutněna (30 MPa), budou osazeny chodníkové obruby. Konstrukční vrstva bude provedena: 15cm štěrkodrť frakce 0-32 (50 MPa), kladecí vrstva v tl. 40mm z lomové výsivky, betonová dlažba v tl. 60mm.
* výměna lamp VO vč. kabelových rozvodů , rozšíření veřejného osvětlení včetně nového nasvětlení přechodu pro chodce. Podrobně je rozsah stavebních prací uveden v PD a výkazu výměr.
* doplnění odvodňovacího žlabu podél nově budovaného chodníku, výměna a doplnění uličních vpusti.
* osazení nových dopravních značek dle PD.
Součástí dodávky zhotovitele je mimo práce uvedené ve výkazu výměr i zajištění těchto činností :
* zhotovení díla dle výkazu výměr, v souladu s platnými povoleními, dle platných norem a předpisů a to včetně předpokládaných prací s předmětem díla souvisejících ( např. mytí a čištění komunikace, přeprava materiálu a mechanizace apod.).
* zajištění vydání zvláštního užívání komunikace ( DIO ) pro provedení stavby u speciálního stavebního úřadu v Kadani ( odbor dopravy ).
* inženýrská činnost zhotovitele po celou dobu trvání zakázky až do doby předání komunikace jejímu uživateli zpět do užívání tj. včetně součinnosti při přejímacím řízení a předání všech potřebných dokladů dokončené stavby včetně dokladů o provedení hutnících zkoušek.
* zajištění všech podkladů pro vypracování geometrického plánu (zápis stavby do katastru).
* jmenování autorizované osoby zodpovědné za realizaci stavby – obor dopravní stavby.
* zajištění potřebné technické a dokladové dokumentace stavby k vydání kolaudačního souhlasu, likvidace odpadu v souladu s platnými právními předpisy. Veškeré doklady budou označeny názvem stavby a budou předány po dokončení stavby.
* úprava ploch všech stavenišť dotčených činností zhotovitele, pokud není jejich úprava předmětem zakázky, včetně odstranění škod vzniklých stavbou.
* před zahájením stavebních prací si zhotovitel zajistí vytýčení, ochranu inženýrských sítí a podzemních zařízení na stavbě.
* před zahájením prací bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých staveb ( např. objektů, lotů a plotových podezdívek ), ale i pozemků.* před zahájením prací zajistí zhotovitel přemístění kontejnerů pro separovaný odpad na určené místo.
* v průběhu realizace zajistí zhotovitel možnost svozu TDO -1x týdně v pondělí.
* zajištění dodržování bezpečnostních předpisů.
* spotřeby energií a náklady na zařízení staveniště po celou dobu výstavby vč. zajištění podružného měření energií.
*dokončená stavba bude předána do užívání Městu Klášterec nad Ohří.
Pro některé z těchto činností nejsou ve VV uvedeny samostatné položky. Náklady na zajištění výše uvedeného budou zahrnuty a rozpočítány do jednotlivých položek stavebních prací a tím do celkových nákladů stavby.

Pro zpracování nabídky je nezbytná prohlídka místa plnění.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 10.06.2019

Lhůta pro podání nabídek do: 21.06.2019 (11:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.