Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Rekonstrukce mostu v km 0,989 na trati Havlíčkův Brod – Pardubice –Rosice n/L


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Předmětem Díla je zpracování DSP předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.
Součástí předmětu plnění je i řádné vyplnění a podání žádosti o stavební povolení k příslušnému stavebnímu úřadu dle zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel).
Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu smlouvy o dílo, která je obsahem zadávací dokumentace.
Hlavním cílem stavby je náhrada stávajícího provizorního přemostění z r. 1986 trvalým mostem a tím zajištění bezpečného a spolehlivého provozu na provozované trati.

Přestavba mostu byla plánována již v letech 1988-1990, její realizace ovšem neproběhla a stávající, déle než 30 let trvající, provizorní stav se stává již neúnosný. Most vykazuje závady, zejména v oblasti uložení, jejichž odstranění formou opravy by představovalo vysoké finanční náklady, bez řešení trvalého stavu.

Dále je důležité stavbu zrealizovat z důvodu budoucí realizace stavby „Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod“, která bude zahrnovat i rekonstrukci železničního tunelu, který je součástí objízdné trasy zmíněného mostního objektu. Bez realizace mostního objektu nebude možné v době rekonstrukce tunelu vypravovat zcela bezpečně vlaky směrem na Pardubice.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 18.02.2019 (09:30)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.