Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M. - projektová dokumentace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem zakázky je provedení a zpracování :

1. Projektové dokumentace:
a) k žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
Dokumentace ve stupni uvedeném v předchozím odstavci smlouvy bude nejprve zpracována jako „čistopis dokumentace“ pro územní rozhodnutí (dále „čistopis“), jehož součástí bude i zpracování kalkulace objemu stavebních prací a stavebních nákladů, které budou pokrývat veškeré náklady potřebné na uvedení stavby do provozu. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli vzájemně odsouhlasený čistopis v počtu 1 paré a 1 na CD a to do 30. 9. 2018, jak vyplývá z článku III. odst. 1 této smlouvy.
Objednatel projedná čistopis s poskytovatelem dotace a předá zhotoviteli příp. návrhy na revize, připomínky a podmínky schváleného záměru projektu investiční akce „Modernizace nápustného stavidla Veselí n. M.“, které se zhotovitel zavazuje zapracovat.
Po obdržení souhlasu ze strany poskytovatele dotace odsouhlasí objednatel konečnou podobu čistopisu a vyzve emailem na kontakt uvedený v záhlaví této smlouvy zhotovitele k dokončení dokumentace pro územní rozhodnutí na základě upřesněného čistopisu. Přičemž vyzváním objednatele dle předchozí věty počíná běžet lhůta pro zpracování DUR dle článku III. odst. 1 této smlouvy.
b) k žádosti o vydání stavebního povolení na stavbu (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.
c) pro provedení stavby (dále jen „stavba“) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu jeho kontroly.
Dokumentace bude dále obsahovat aktualizaci harmonogramu provádění prací a zásad organizace výstavby. Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele stavby dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
a dále
d) plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Plán bude zpracován oprávněnou osobou v souladu správními předpisy dle předchozí věty.
Součástí je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména získání patřičných pravomocných povolení a rozhodnutí.

2. Předmětem zakázky je rovněž výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace v rozsahu 30 hodin.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.07.2018 (09:30)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.