Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Mikulov, přestavba hasičské zbrojnice na knihovnu a galerii-projektová část


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti Projekty a studie

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov.

Předmětem plnění je vypracování kompletní projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti pro rekonstrukci a adaptaci budovy historické hasičské zbrojnice v městě Mikulov (místo plnění, viz odst. 2.7 ZD).

Předmětem plnění této Veřejné zakázky jsou tyto služby (základní shrnutí):
a) Budou provedeny projekční a inženýrské služby pro vyhotovení projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy a dále zajištění vyjádření dotčených orgánů a majitelů sítí vedoucí k získání Rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení a Stavebního povolení, a to včetně kompletních služeb spojených s řádným podáním žádosti o územní řízení a stavební povolení, včetně PENB. Součástí projektové dokumentace bude aktualizace odborného odhadu investičních nákladů a předběžný návrh interiéru.
i. Stavebně-technické průzkumy – kompletní stavebně technické průzkumy včetně geologického, radonového, geodetického a stavebně technického průzkumu atp., viz návrh (dále jen „stavebně-technické průzkumy“).
Pozn. dosud neproběhly žádné stavebně-technické průzkumy.
ii. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatních účastníků řízení a zapracování jejich připomínek.
iii. Podání žádosti o stavební povolení a součinnost při vyřízení stavebního povolení do nabytí právní moci.
b) Dokumentace pro provádění stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a jeho prováděcími předpisy.
i. Pro účely zadání řádné veřejné soutěže bude vypracován soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Součástí plnění je stanovení investičních nákladů ve formě ocenění soupisu prací podle zvolené datové základny rozpočtového programu.
ii. Součástí dokumentace pro provádění stavby bude provedena samostatná dokumentace pro interiér a podrobného soupisu prací dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., který bude též obsahovat soupis jednotlivého movitého majetku.
c) Autorský dozor
i. Autorský dozor v rozsahu min. 5 hod. týdně po dobu 24 měsíců in situ.
ii. Výkon autorského dozoru interiéru

Všechny stupně projektové dokumentace budou zpracovány jako kompletní, s členěním obsahových částí dle projektové dokumentace pro příslušný stupeň projektové dokumentace a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále též „vyhláška o DS“).
Projektová dokumentace je kvalifikovaně zpracovaný podklad, který definuje stavební záměry objednatele a slouží pro veřejnoprávní projednání, zadání a realizaci stavby.
Zhotovitel odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň Projektu. Zhotovitel shora uvedených dokumentací vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a nepřekročení limitujících nákladů stavby.

Podrobný popis požadavků a služeb je v příloze č. 6 této ZD.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 02.01.2019 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.