Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Město Šternberk – Šatny hřiště Dalov – projektová dokumentace


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Projektové, architektonické a související činnosti

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:

Zpracování projektové dokumentace zázemí hřiště fotbalového klubu ve Šternberku – místní části Dalov.
Předpokládané řešení:
Nové zázemí fotbalového hřiště s šatnami a sociálním zázemím pro 2 fotbalová mužstva a rozhodčí, sociální zázemí pro diváky, malý odbytový, příp. shromažďovací prostor.
Předpokládané konstrukční řešení – kontejnerová sestava (dispoziční návrh – CONTAINEX).
Součástí akce je vybudování jímky na vyvážení a řešení zásaků (příp. jímání) dešťových vod.
Nový objekt provozně nahrazuje stávající, prostorově a stavebně technicky nevyhovující objekt zázemí fotbalového klubu (řešení nezahrnuje úpravy stávajícího objektu – o jeho likvidaci či rekonstrukci dosud nerozhodnuto – nový objekt bude třeba umístit).
Projektová dokumentace bude zpracována v následujících fázích a rozsahu:
a) předprojektová příprava
- Zaměření v rozsahu nutném pro potřeby zpracování projektové dokumentace
- Průzkumy a rozbory v rozsahu nutném pro potřeby zpracování projektové dokumentace
b) projektová dokumentace
- DÚR
- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o územní rozhodnutí (souhlas), pravomocné územní rozhodnutí)
c) projektová dokumentace
- DSP
- příslušná inženýrská činnost, dokladová část (vyjádření dotčených orgánů a organizací, podání žádosti o stavební povolení, pravomocné stavební povolení)
- Součástí projektové dokumentace budou zásady organizace výstavby (ZOV), které budou v rámci výrobních výborů před podáním žádostí o stavební povolení řádně projednány a schváleny. V rámci zpracování ZOV zhotovitel zajistí stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen plán BOZP) podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Plán BOZP bude zpracován nebo ověřen osobou způsobilou k výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Osvědčení této osoby k výkonu činnosti koordinátora BOZP, vydané organizací akreditovanou k vydání takového osvědčení Ministerstvem práce a sociálních věcí, bude v prosté fotokopii nedílnou přílohou plánu BOZP.
d) Projektová dokumentace
- DPS - PD pro výběr dodavatele vč. oceněných rozpočtů a výkazů výměr
- PD v tištěné podobě bude obsahovat oceněný rozpočet a výkaz výměr jasně vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek potřebných ke zhotovení stavby, který je podkladem pro zpracování nabídkové ceny ve veřejné zakázce dle zákona č.134/2016 Sb., v rozsahu zadávacích podmínek a prováděcích předpisů zákona (vyhl. č. 169/2016 Sb.) v souladu se stavebním zákonem, platnými normami, technickým schválením a osvědčením. PD v digitální podobě bude obsahovat výkaz výměr v programu Excel, uzamčený mimo sloupců jednotkové ceny a ceny celkem.
• Předprojektová příprava – veškeré výstupy budou předány ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči.
• Další fáze PD - PD bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči.
• PD pro výběr dodavatele v podrobnosti realizační dokumentace bude předána ve 4 vyhotoveních v tištěné podobě a 2x v digitální podobě na CD nebo DVD nosiči.
• Objednatel požaduje svolání minimálně 3 výrobních výborů v průběhu zhotovování PD Výrobní výbor povede zhotovitel, který pořídí i zápis.

Druh zadávacího řízení:
Zakázka malého rozsahu
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 09.10.2018 (11:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.