Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla „II/280 Libáň - hranice kraje, 1. etapa“.
Jedná se o rekonstrukci silnice II/280 o celkové délce 3 753 m. Začátek rekonstruovaného úseku je na hranici Středočeského a Královéhradeckého kraje v provozním staničení v km 9,976 a konec je na začátku obce Osenice v provozním staničení v km 13,729. Stavba se nachází v okrese Jičín, v katastrálním území Dolní Rokytňany, Horní Rokytňany a Osenice.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 001 Příprava území
SO 101 Oprava silnice II/280
SO 131 Rekonstrukce propustů
SO 151 Dopravně inženýrské opatření
SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí

SO 101 Oprava silnice II/280
Předmětem stavby je obnova asfaltobetonového krytu včetně recyklace podloží dle diagnostiky vozovky. Silnice je navržena jako obousměrná. Šířka bude sjednocena na 6 m. V místech pokleslých krajů vozovky budou provedeny sanace. Dále v rámci stavby budou pročištěny příkopy a v obci Rokytňany obnoveny a doplněny nové uliční vpusti. Stávající zatrubněné sjezdy budou taktéž obnoveny. V intravilánu je vozovka lemována z části nezpevněnou vozovkou, z části betonovou silniční obrubou. V obci je navržena obnova nástupiště autobusové zastávky, které bude obsahovat prvky pro usnadnění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

SO 131 Rekonstrukce propustků
V rámci stavby dojde k rekonstrukci 9 příčných propustků a několika zatrubněných sjezdů. Většina propustků bude kompletně vybourána. U propustků, které jsou v dobrém stavu, bude nově provedena monolitická železobetonová římsa na obou čelech propustku včetně dvoumadlového zábradlí.

SO 251 Rekonstrukce zárubních zdí
V místě trasy rekonstruované silnice II/280 se nachází dvě zárubní zdi. Ze stávajících zdí bude odstraněna římsa a zeď bude otryskána tlakovou vodou. V líci zdi bude provedena přibetonávka s KARI sítí kotvená ke stávajícímu dříku zdi pomocí vlepovaných kotev. Po dokončení přibetonávky bude provedena nová železobetonová římsa.

Nejedná se o části veřejné zakázky ve smyslu zákona.
Stavba bude provedena podle předané projektové dokumentace stavby, ve stupni DSP + PDPS, zpracované projekční kanceláří M – PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, Ing. J. Herynek, datum zpracování 12/2017, číslo zakázky 17-128-03. Rozsah prací je současně vymezen výkazem výměr.

Druh zadávacího řízení:
Otevřené řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 07.01.2019 (08:30)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.