Informace o veřejné zakázce

Základní údaje:
Název veřejné zakázky:

HOZ Tověř – údržba otevřeného odvodňovacího kanálu


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Vodohospodářské stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Dopravní stavby
Stavebnictví a související činnosti ->  Pozemní stavby

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je provedení udržovacích prací na stavbě vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v k. ú. Samotíšky, Chválkovice, Tovéř, obec Samotíšky, Olomouc, Tovéř, ORP Olomouc, okres Olomouc, povodí Moravy, na jednom objektu HOZ v celkové délce 3,790 km k zajištění provozuschopnosti a obnovení funkčnosti HOZ v majetku státu a příslušnosti hospodařit SPÚ. Bude provedeno sečení divokého porostu z profilu HOZ včetně vyhrabání, odstranění křovin a náletových dřevin, kácení stromů, ošetření vzniklých pařezů proti výmladnosti. Dále bude provedeno vlastní čištění a úprava kanálu – bude odstraněna splavená ornice (nános sedimentu) z profilů HOZ, provedena sanace nátrží a oprava přehloubeného dna HOZ. Vytěžená splavená ornice (sediment) z kanálu bude odvezena a uložena na skládku. Křoviny a nevyužitelná dřevní hmota budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Součástí plnění je též orientační průzkum lokality zaměřený na výskyt zvláště chráněných druhů, který dodavatel zajistí prostřednictvím k tomu odborně způsobilé osoby. Jeho rozsah se předpokládá v počtu 10 hodin včetně vypracování závěrečné písemné zprávy.

Součástí zakázky je i prodej využitelné dřevní hmoty pocházející z pozemků p. č. KN 1086, 1088 v k. ú. Samotíšky a p. č. KN 1384 k. ú. Chválkovice,v majetku ČR - příslušnosti hospodaření SPÚ vybranému zhotoviteli. Předpokládaný objem využitelné dřevní hmoty stanovený byl zhotovitelem projektové dokumentace stanoven na celkem 56 m3, z toho měkké dřevo tvoří 10,9 m3 a tvrdé dřevo tvoří 45,1 m3. Tento objem bude upřesněn přeměřením po provedení kácení. Na prodej dřevní hmoty bude posléze uzavřena samostatná kupní smlouva, která je přílohou zadávací dokumentace.
Zadavatel stanovuje minimální cenu pro odprodej dřevní hmoty a určuje tak částku
ve výši 300 Kč/m3 pro měkké dřevo a částku ve výši 900 Kč/m3 pro tvrdé dřevo jako minimální částky, které je dodavatel oprávněn nabídnout. Nedosažení stanovených minimálních částek znamená nedodržení zadávacích podmínek, příslušná nabídka nebude hodnocena.
Dodavatel ceny v Kč doplní do Přílohy č. 1 krycího listu bodu V.
Na prodej dřevní hmoty bude posléze uzavřena samostatná kupní smlouva, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky a technické podmínky stanovuje projektová dokumentace vypracovaná společností Multiaqua s.r.o. pod zakázkovým číslem M18/021.
Podrobný popis předmětu veřejné zakázky, včetně stanovení rozsahu požadovaných služeb je uveden v návrhu smlouvy, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako Příloha č. 3.

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky Chci informace k zákonu č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
Termíny:

Lhůta pro podání nabídek do: 19.08.2019 (10:00)

Informace o zadavateli
Registrujte se ZDARMA nebo se přihlašte pro zobrazení informací o zadavateli a navíc získejte přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.