Informace o zakázce

Základní údaje:
Název zakázky:

Demolice objektu na p. č. 423, v k. ú. Klíše" - zhotovitel


Kategorie

Stavebnictví a související činnosti
Stavebnictví a související činnosti ->  Ostatní

Lokalita:

Celá Česká republika

Popis:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je demolice objektu na p. č. 423, k. ú. Klíše, Ústí nad Labem. Objekt je jednopodlažní nepodsklepená budova obdélníkového půdorysu. Jedná se o jednolodní halu obdélníkového půdorysu o rozměrech 79,00 m x 20,20 m. Výška v hřebeni dosahuje 9,27 m nad upraveným terénem. Dispozičně je objekt zásadně dělen na dvě části, a to příčně směrovanou dělící požární stěnou situovanou přibližně do poloviny délky objektu.
K jihozápadnímu průčelí je přistavěn jednopodlažní objekt šaten a sociálního zázemí o půdorysných rozměrech 54784 mm x 5600 mm a výšce 3000 mm. V roce 1999 byla v pravé část haly provedena vestavba čtyř squashových kurtů s novým sociálním a provozním zázemím. Do objektu byly provedeny dvě vestavby. Zděná jednopodlažní vestavba šaten a dvoupodlažní dřevěná konstrukce kanceláří a šaten.
Stavbu lze definovat jako jeden stavební objekt. Výstavba objektu se datuje do 50. let minulého století, kdy byla využívána jako dočasné depo a opravna kolejových vozidel dopravního podniku. Po ukončení tramvajového provozu v Ústí nad Labem měla budova různá využití. V polovině půdorysu byla vybudována sportovní hala, ve druhé části půdorysu se využití obměňovalo. Bylo zde zázemí sportovního oddílu, prodejna koberců a následně víceúčelové sportoviště s tělocvičnami a squashovými kurty.
V současné době byly nájemní smlouvy ukončeny a objekt bude před započetím demoličních prací vyklizen (provede bývalý nájemce). Stavebně technický stav objektu neumožňuje jeho další využívání bez toho, aby proběhla zásadnější rekonstrukce. Expertní posudek z roku 2014 doporučil zvážit odstranění objektu a následné vybudování objektu nového jako ekonomičtější variantu. V návaznosti na výše uvedené a na zpracovanou studii Multifunkčního sportovního centra, kde je navržena místo tohoto objektu hala s ledovou plochou a zejména z důvodu reálného zájmu soukromého subjektu o zajištění financování stavby haly s ledovou plochou bylo Statutárním městem rozhodnuto o provedení odstranění stavby. Cílem celé akce je odstranění technicky nevyhovujícího objektu a zároveň příprava pozemku pro soukromého investora tak, aby mohla být započata samotná výstavba haly s ledovou plochou.
Vybraný zhotovitel zajistí v rámci realizace díla úplnou likvidaci a uložení veškerých odpadů z provedených demolic jím navrženým způsobem (vybraný zhotovitel zpracuje plán likvidace odpadů) v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
Po dokončení demolice bude zhotovitel dokladovat způsob naložení s odpady. Zneškodnění, likvidaci odpadů doloží vážními lístky nebo provede jeho likvidaci ve vlastní režii. Při likvidaci demoličního odpadu se požaduje prokazatelná likvidace demoličního odpadu předáním tohoto odpadu třetí osobě, která je oprávněna k likvidaci odpadů dle zákona nebo přímá likvidace odpadu na místě, a sice:
- Třídění vybouraných materiálů a sutí dle jejich kategorizace.
- Recyklace neznečištěné stavební suti cihelné a betonové na frakci 0-100 mm.
- Odvoz a uložení nerecyklovatelných materiálů a sutí na skládkách příslušných kategorií dle zákona 185/2001 Sb. (zákon o odpadech).
Nebezpečné odpady kategorie N:
Asfaltové směsi obsahující dehet -17 03 01, Eternitová krytina a materiály obsahující azbest -17 06 05, Jiný demoliční odpad obsahující nebezpečné látky -17 05 03

Druh zadávacího řízení:
Zjednodušené podlimitní řízení
Přihlašte se pro zobrazeni zadavacich podminek Chci pomoc se zpracováním nabídky
Termíny:

Datum zahájení zakázky: 24.09.2018

Lhůta pro podání nabídek do: 15.10.2018 (10:00)

Registrujte se ZDARMA
Přihlašte se nebo se registrujte a získejte ZDARMA přehled o aktuálních veřejných zakázkách. Vše na jednom místě.